BESTUUR

De stichting wordt bestuurd door mensen die in de regio werkzaam of woonachtig zijn. Zij komen deels voort uit maatschappelijke organisaties en zijn benoemd op persoonlijke titel.
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Op dit moment is de samenstelling:
W. Beekhuizen, lid
J. Drost, voorzitter
mw. H. van Damme-Oostendorp, lid
D. Freling, secretaris cliëntenzaken
R. de Groot, lid
E. van Leeuwen, penningmeester
mw. M. Verspuij, secretaris bestuurszaken
D. Wolswijk, lidHet bestuur komt maandelijks bijeen om de hulpaanvragen te beoordelen.


Statuten

Het bestuur heeft doel en werkwijze van de stichting geregeld in statuten, die notarieel zijn vastgelegd.
Aan het eind van ieder boekjaar wordt een jaarrekening opgesteld.

Het RSIN nummer is 815656464.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nr. 41222745.


Beleid

Vanwege het groeiend aantal stille armen tijdens de laatste financiële crisis en nu waarschijnlijk ook als gevolg van de huidige Covid-19-crisis, zijn er veel gezinnen in een onzekere situatie terecht gekomen, ook in onze regio. Om daar tijdig op in te spelen wordt actief contact gelegd met mogelijke donateurs. Ook wordt de samenwerking met het Haarlems Dagblad warm gehouden om zo te proberen jaarlijks voldoende opbrengst uit de Kerstactie te verkrijgen. Vanwege het grote aantal aanvragers dat als gevolg van langdurige armoede "in de schuldhulpverlening zit" en het probleem dat hen geen geld beschikbaar gesteld kan worden, proberen we met steeds meer bedrijven die de meest gevraagde artikelen leveren (denk aan wasmachines, computers, fietsen, bedden), leveringsafspraken te maken zodat wij ook hulp in natura kunnen bieden.

Jaarlijks wordt door het bestuur een beleidsplan opgesteld. Doordat de doelstelling, het helpen van mensen die door stille armoede in problemen zijn gekomen, een continue opgave is, verschillen de jaarlijkse beleidsplannen nauwelijks van elkaar. De hoofdlijnen van het boekjaar 2021/22 zijn: inzicht proberen te krijgen in de effecten van de coronapandemie op de vragen van cliënten, lichte uitbreiding van de maximale bijdragen per cliënt en versoepeling van de honorering van vragen vanuit de grensregio van het werkgebied en aandacht voor de opzet van de inkomstenwerving met medewerking van het Haarlems Dagblad.
Verder zullen plannen worden gemaakt over het beheer van het kleine vermogen, nu de opbrengsten vanaf 2022 minder zeker worden.

Jaarverslag

CBH_20-21_Bestuursverslag.pdf
CBH_20-21_jaarcijfers.pdf© 2022 Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland / Secretariaat: Postbus 59, 2100 AB Heemstede