Beknopte geschiedenis van het ontstaan van de Stichting Comité Bijzondere Hulp

Voor onze donateurs is enig inzicht in de geschiedenis wellicht zinvol.
De Stichting kent een lange voorgeschiedenis, begonnen in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Er heerste toen een zeer ernstige economische crisis door de beurskrach met als gevolg economische teruggang, werkloosheid en een enorme armoede. "Armenzorg, steuntrekken, stempelen" zijn termen uit die crisisjaren. Er kwamen minimale verstrekkingen in geld en vooral in natura: het bonnenstelsel. De overheid verleende toen niet zo maar hulp, dat gebeurde pas op grond van de Armenwet als de kerken het niet deden of niet konden.

Ook veel mensen die in goeden doen waren geweest, raakten toen in problemen, ondermeer als gevolg van werkloosheid.
Het Haarlems Dagblad en de Nieuwe Haarlemse Courant begonnen in die 30-er jaren een geldinzameling, waardoor vele “stille armen” met Kerstmis een enveloppe met inhoud konden ontvangen en zo iets extra’s konden besteden. Adressen werden verkregen van de Armenraad, later Sociale Raad geheten, een samenwerkingsorgaan van overheid en kerken.
In de daarop volgende oorlogsjaren en daarna werd deze kerstactie van de kranten voortgezet en georganiseerd in het Comité Stille Armen.

Met de komst van de Algemene Bijstandswet in 1965 ontstond een nieuwe situatie. De Sociale Raad verdween. De Algemene Bijstandswet garandeerde immers iedereen die geen of weinig inkomen had een bestaansminimum.
Vraag was of het Comité Stille Armen nu kon worden opgeheven. Besloten werd de gang van zaken enige tijd aan te zien. En wat bleek? Ondanks de ABW waren er toch mensen die tussen wal en schip vielen. De kerstenveloppen met inhoud werden afgeschaft, maar daarvoor in de plaats kwam er hulpverlening het gehele jaar door voor nood met een bijzonder karakter (bijzondere hulp).
Deze hulpverlening werd op 10 maart 1971 ondergebracht in de nieuw opgerichte Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland.


Het eerste bestuur

Het bestuur werd samengesteld uit prominenten uit maatschappelijke hulporganisaties van Haarlem en omstreken en het Haarlems Dagblad en De Tijd/Nieuwe Haarlemse Courant. Deze mensen kwamen op persoonlijke titel in het bestuur, stuk voor stuk bestuurlijke zwaargewichten.
Voorzitter werd J.E van Epen,directeur Protestantse Organisatie voor Algemeen Maatschappelijk Werk.
Secretaris Ruud Wubbe-de Boer van het Ministerie van C.R.M. (Cultuur, Recreatie- en Maatschappelijk Werk).
Penningmeester W.Hazevoet, directeur Sociale Zaken.
Leden: A. Rijssenbeek, directeur, R.K Organisatie Alg. Maatschappelijk Werk.
A.Strijbos-Eysvogel, directeur niet kerkelijke organisatie van algemeen maatschappelijk werk.
J. Meijsing, gemeente secretaris Haarlem, namens het Sociaal Voorzieningsfonds Gemeentepersoneel Haarlem.
J. Bos, chef Stadsredactie Haarlems Dagblad.
W.Helversteijn, chef redactie de Tijd/Nieuwe Haarlemse Courant.

Nog steeds wordt bij de bestuurssamenstelling gestreefd naar een bezetting vanuit soortgelijke maatschappelijke organisaties.
In de 70-er jaren verdween de directe personele band met beide kranten (de Nieuwe Haarlemse Courant werd opgeheven). Maar wel bleef het Haarlems Dagblad tot op de dag van vandaag bereid om het Comité jaarlijks in de decembermaand met een gratis advertentie- en artikelenactie in de krant te helpen om in de regio geld in te zamelen.


De geschiedenis wat uitgebreider

Toen in 2021 de stichting 50 jaar in de stichtingsvorm werkzaam was is een poging gedaan de totaal ongeveer 90-jarige geschiedenis te reconstrueren.
Dat verhaal is te lezen door hierop te klikken: CBH_geschiedenis.pdf


© 2022 Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland / Secretariaat: Postbus 59, 2100 AB Heemstede