BESTUUR

De stichting wordt bestuurd door mensen die in de regio werkzaam of woonachtig zijn. Zij komen merendeels voort uit maatschappelijke organisaties en zijn benoemd op persoonlijke titel.
De bestuursleden zijn onbezoldigd.

Op dit moment is de samenstelling:
E. de Bruin, voorzitter
W. Beekhuizen, secretaris bestuurszaken
E. van Leeuwen, penningmeester
D. Freling, secretaris cliëntenzaken
I. Bockhoudt, lid
C. van Polvliet, lid
A. Westerweele, lid
D. Wolswijk, lid

Het bestuur komt maandelijks bijeen om de hulpaanvragen te beoordelen.


Statuten

Het bestuur heeft doel en werkwijze van de stichting geregeld in statuten, die notarieel zijn vastgelegd.
Aan het eind van ieder boekjaar wordt een jaarrekening opgesteld.

Het RSIN nummer is 815656464.

De stichting is ingeschreven bij de Kamer van koophandel onder nr. 41222745.


Beleid

Vanwege het groeiend aantal stille armen tijdens de laatste financiële crisis in Europa (die, zo ervaren wij, voor de armen nog steeds niet helemaal voorbij is), blijft het aantal aanvragen hoog, ook in onze regio. Om daar tijdig op in te spelen wordt actief contact gelegd met mogelijke donateurs. Ook wordt de samenwerking met het Haarlems Dagblad geïntensiveerd om zo te proberen de opbrengst van de jaarlijkse Kerstactie te verhogen. Vanwege het eveneens groeiend aantal aanvragers dat "in de schuldhulpverlening zit" en het probleem dat hen geen geld beschikbaar gesteld kan worden, proberen we met steeds meer bedrijven die de meest gevraagde artikelen leveren (denk aan wasmachines, computers, fietsen, bedden), leveringsafspraken te maken zodat wij ook hulp in natura kunnen bieden.

Jaarverslag

Bestuursverslag_2018-2019.pdf
Jaarrekening_2018-2019.pdf
© 2020 Stichting Comité Bijzondere Hulp Zuid-Kennemerland / Secretariaat: Postbus 59, 2100 AB Heemstede